AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

Türkiye'de Eğitim Sektörü: Sorunlar ve Politika Önerileri


Dr. Bekir Türkmen
Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Merkezi // 17 Mart 2015


  

SUNUŞ

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla “Beyin Fırtınası” toplantılarına başlamıştır. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye’nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir. Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin geliştirilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülmektedir.

Bekir Türkmen tarafından kaleme alınan bu raporda; dünya ve Türkiye'de eğitim sektöründe yaşanan gelişmeler karşılaştırılmalı olarak ele alınmakta, Türk millî eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu sorun alanları tespit edilmekte ve sorunların çözümüne yönelik politika önerilerinde bulunulmaktadır.

Bu vesileyle, eğitim "Türkiye'de eğitim sektörü" konulu çalıştayımıza katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkardığımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla,

İsmail Faruk AKSU
  TASAV Başkanı 

 

 


 

 
Giriş

Eğitim sistemleri genel olarak örgün ve yaygın eğitim sistemlerinin bütününü ifade eder. Türk Milli Eğitim sistemi de örgün ve yaygın eğitim türlerinden oluşur. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 18. maddesine göre: “Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden oluşmaktadır.” Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında sunulan eğitim hizmetlerini kapsamaktadır.[1] Yaygın eğitim faaliyetleri de örgün eğitim kurum-larının dışında verilen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır.

Milli Eğitim Temel Kanunu,

  • Anayasa ilkeleri ile uyumlu bir şekilde Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşların yetiştirilmesini,
  • Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı kişilerin yetiştirilmesini,
  • Kişilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerin geliştirerek, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını,

amaçlar. Böylelikle Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak hedeflenmektedir.[2]

Milli Eğitim Temel Kanunu, eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık olmasını ve eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmayacağı, Eğitimin vatandaşların hakkı olduğu, eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlandığı hususlarını temel ilke olarak belirlemiştir.

Milli eğitim temel kanunu, eğitimle ilgili diğer uluslararası ve ulusal politika dokümanlarına benzer bir şekilde,

  • Fırsat ve imkân eşitliğini geliştiren,
  • Kişilerin dengeli ve sağlıklı gelişime imkân veren,
  • Kişilerin işgücü piyasasında üretken bir şekilde katkı sunmasını amaçlayan

bir eğitim sistem çerçevesi öngörmektedir.

 

Devamı için tıklayınız

 


YAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499