AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

Dünyada ve Türkiye'de Telekomünikasyon Sektörünün Bugünü ve Geleceği 


Ejder Oruç
Ekonomi Araştırmaları Merkezi // 07 Mart 2015


  

SUNUŞ

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla “Beyin Fırtınası” toplantılarına başlamıştır. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye’nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir. Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin geliştirilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülmektedir.

Ejder Oruç tarafından kaleme alınan bu raporda; dünya ve Türkiye telekomünikasyon sektöründe öne çıkan teknolojiler, düzenlemeler, pazar verileri ile abone bilgileri karşılaştırılmalı olarak ele alınmakta ve Türkiye için gelecek öngörüleri ve hedeflerin belirlenmesine ilişkin önerilerde bulunulmaktadır.

Bu vesileyle, telekomünikasyon sektörü konulu beyin fırtınası çalıştayımıza katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkardığımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla,

İsmail Faruk AKSU
TASAV Başkanı 

 

 


 

 
Giriş

Son yirmi yıl içerisinde, bilgi ve iletişim teknolojileri tahmin edilenden çok daha fazla bir gelişim içerisine girmiş ve bilgi toplumuna dönüşümde tetikleyici bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri işlem maliyetlerini azaltarak, çalışan başına çıktı oranlarını artırmakta, bilginin hızlı yayılmasını sağlayarak piyasa düzensizliklerini asgariye indirmekte, rekabetçi ve katma değerli girişimcileri destekleyerek üretkenlik artışına ve ekonomik büyümeye destek olmaktadır. Ekonomistler tarafından yapılan çoğu araştırmada bilgi teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının ekonomik büyümenin ve verimliliğin artmasında bir katalizör görevi gördüğüne işaret etmektedir. 

Bilginin yanı sıra bilgiye hızlı ve güvenli ulaşım da günlük yaşamda kilit bir rol oynamaya başlaması ile birlikte, dünya genelinde devlet kurumları ve bölgesel organizasyonlar toplumun bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst derecede faydalanabilmesi için gerekli inisiyatifleri hayata geçirme konusunda bir yarış içine girmiş durumdadır. Bu nedenle, haberleşme teknolojileri bilginin dağıtılmasında riski azaltarak ve etkinliği artırarak ülke ekonomilerine büyük katkı sağlamakta, kamunun bilgiye kolay ve uygun bir şekilde ulaşmasına imkân tanımaktadır. İnternetin ortaya çıkması daha fazla fırsatın da oluşmasına olanak vermiştir. Bugün bilgi ve iletişim teknolojileri, ekonomik ve sosyal modernleşmenin en önemli itici güçleri olarak kabul edilmektedir[10].

Bilgi teknolojileri piyasaların daha iyi çalışmasına, işletme içinde ve işletmeler arasında işlem ve koordinasyon maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, üretkenliği artırmanın yanı sıra organizasyonel yapı ve istihdam koşullarına da etki ederek yeni firma ve endüstrilerin ortaya çıkmasına ve gelişen koşullara uymayanların ve katma değeri az olanların yok olmasına neden olmaktadır. Bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte daktiloların ortadan kalkması buna bir örnektir. Şirketleri rekabetçi konumlarını devam ettirebilmek için değişmeye ve yenilikçiliğe zorlamaktadır. Bilgi teknolojileri uygulamaları sadece çeşitli sektörlerde üretkenliği ve kaliteyi artırmakla kalmayıp toplam refahın ve yaşam kalitesinin artmasına da yardımcı olmaktadır[10].

Telekomünikasyon sektöründe son yıllarda ses ve verinin yanı sıra özellikle video, TV gibi uygulamaların birlikte kullanılmaya başlanmasıyla genişbant erişim altyapılarına olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Bilgi toplumu olma yolunda önemli bir platform olan genişbant; sosyal ağlara bağlanmaktan bankacılık işlemlerine, eğitimden haberleşmeye kadar geniş ölçekte uygulamaların kullanılmasına imkân tanımakta, çoklu ortam kullanımını ve veri paylaşımını arttırmaktadır. Artan talebi karşılama yönünde işletmeciler mevcut altyapılarını geliştirmekte ve Yeni Nesil Şebekelere yönelik yatırımlarını giderek artırmaktadır.

Yeni Nesil Şebekeler, üzerinde her türlü hizmetin sunulup, her tür aracın kullanılabildiği ve şebekeye nasıl bağlandığından bağımsız olarak her müşteriye ulaşabilen tek bir IP temelli şebekelerden oluşmaktadır. Daha çok fiber teknolojisine dayalı Yeni Nesil Şebekeler yüksek bant genişliği sunması ve taşıma katmanının hizmetlerden bağımsız olması nedeni ile tercih edilmektedir. Genişbant hizmetlerinin yarattığı talep artışı diğer sektörler için de önemli bir girdi sağlamakta ve piyasaların daha iyi çalışmasına, işletme içinde ve işletmeler arasında işlem ve koordinasyon maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Genişbant uygulamaları sadece çeşitli sektörlerde üretkenliği ve kaliteyi artırmakla kalmayıp toplam refahın ve yaşam kalitesinin artmasına da yardımcı olmaktadır.

Öte yandan günümüzde rekabete dayalı piyasa yapılarının alternatiflerine göre toplumun genel refah düzeyini artırdığı görüşü yaygın olarak kabul görmektedir. Bu görüş doğrultusunda serbest piyasa ekonomisini benimseyen ülkeler mal ve hizmet piyasalarında rekabeti teşvik etmektedirler. Dolayısıyla bütün ülkelerde tekelci yaklaşımdan uzak, yerleşik işletmecilerin pazar hâkimiyetinin azaldığı ve alternatif işletmecilerin etkin olduğu bir pazar yaratılması hedeflenmektedir.

Bu raporda dünya ve Türkiye telekomünikasyon sektöründe öne çıkan teknolojiler, düzenlemeler, pazar verileri ile abone bilgileri karşılaştırılmalı olarak ele alınmakta ve Türkiye için gelecek öngörüleri ve hedeflerin belirlenmesine ilişkin önerilerde bulunulmaktadır.


Devamı için tıklayınız

 

YAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499