AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

Türk Kamu Yönetiminde Reform Çalışmaları İçin Çerçeve


Osman Yılmaz
Siyaset, Hukuk ve Yönetim Araştırmaları Merkezi // 05 Eylül 2014


  

SUNUŞ

Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların tespiti ve bunlara yönelik alternatif çözümler oluşturulması amacıyla “Beyin Fırtınası” toplantılarına başlamıştır. Bu kapsamda, TASAV tarafından daha önce yapılan çalıştaylarda ortaya konulan öncelikler de dikkate alınmak suretiyle tüm siyasî, sosyal, ekonomik ve stratejik alan ve konular değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye jeopolitiğini yakından ilgilendirdiği bir süreçte, iç ve dış sorunların doğru teşhis edilmesi kuşkusuz doğru stratejilerin ve politikaların uygulamaya konulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda gittikçe büyüme, genişleme, yayılma ve bir kısmı da kangren olma istidâdı gösteren kimi sorunlar, aynı bakış açısıyla ve geniş bir vizyonla ele alınmayı beklemekte, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

Siyasî alanda yürütülecek kuşatıcı reform hamlelerinin yanında, ekonomik ve sosyal alanlarda da önemli reformların yapılması, Türkiye’nin hedeflediği sıçramayı yapabilmesi için elzemdir. Bu düşüncelerden hareketle TASAV tarafından gerçekleştirilecek akademisyen ve uzmanların katılacağı bir dizi beyin fırtınası toplantısı ile Türkiye'nin “iyi yönetilen” bir ülke olabilmesine bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalışmalar; yeni gelişmeleri, konunun evrensel boyutlarını, Türkiye’deki durumu, sorunları, eksiklik ve aksaklıkları değerlendiren; alternatif çözümlerin geliştirilmesini ve yeni politika önerilerini ihtiva eden; tüm meseleleri stratejik bakış açısı ile inceleyen ve diğer konularla bütünleşik olarak ele alan bir çerçevede yürütülmektedir.

Osman Yılmaz’ın hazırladığı bu raporda; dünyada kamu yönetimi alanında gözlemlenen yeni eğilimler incelenmekte ve ardından Türkiye’deki durum ortaya konmaktadır. Ulusal ve uluslararası gelişmelerin incelenmesi suretiyle, Türk kamu yönetimini değişime zorlayan nedenler ele alınmaktadır. Ayrıca, yeni strateji ve politikalar geliştirmeye yönelik odak noktaları belirlenmekte ve Türk kamu yönetiminin temel sorunları ortaya konmakta ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmaktadır.

Bu vesileyle, beyin fırtınası çalıştayına katılan bilim insanlarına, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür eder, çalışmaların neticesinde ortaya çıkardığımız objektif veri ve politika önerilerinin ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını temenni ederim.

Saygılarımla,

                     

İsmail Faruk AKSU
  TASAV BAŞKANI

 


 


GİRİŞ

Kamu yönetimi reformu ya da yönetimi geliştirme çalışmaları öteden beri siyasetin ve bürokrasinin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Yönetimi geliştirme süreklilik gerektiren bir çalışma olduğundan bu durum doğal karşılanmalıdır. Ancak ülkemizde reform nitelemesini hak edecek önemli dönüşüm programlarının, söylemden eyleme geçmesinde önemli sıkıntılar yaşandığı da bir gerçektir. Bunun önemli bir nedeni tasarım ve uygulamanın önceden iyi planlanamamasıdır. Ulusal ve uluslararası gelişmelere kendi penceresinden bakan, doğru analiz ve teşhislere dayanan, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar içeren kapsamlı bir reform girişiminden söz etmek zordur.

Bu çalışmada buna dönük bir taban oluşturmak amacıyla, ulusal ve uluslararası gelişmeler irdelenerek temel odak noktaları ve tartışma soruları ortaya konulmakta ve öneriler geliştirilmektedir. Çalışmada yer alan analiz, odak nokta ve sorular, temel bir bakış açısı geliştirmeye dönük olup bu alandaki tüm soruları içerme iddiasında değildir. Temel bakış açısından yola çıkılarak yeni öneriler getirilmesi mümkün ve gereklidir. Konuya ilgi duyanlardan beklenen de aslında böylesi bir tutumdur. 

Devamı için tıklayınız.


YAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499